lukow.przedszkole@gmail.com

tel. 608 658 888 lub 25  798 23 53

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI

 

 1. Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II w Łukowie przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat zamieszkałe na terenie miasta lub gminy Łuków.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowa-niem przedszkolnym może być objęte dziecko w  wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. Liczba oddziałów w przedszkolu wynosi 5.
 6. W każdym oddziale może przebywać 30 dzieci.
 7. Istnieje możliwość przyjęcia dzieci spoza terenu miasta i gminy Łuków..
 8. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku.
 • Rodzice składają „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i odbywają rozmowę  rekrutacyjną z S.Dyrektor.
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje s. Dyrektor na podstawie liczby miejsc organizacyjnych, uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz
 • w Statucie placówki.

 

 1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do placówki (załącznik nr 3) oraz wpłacenia wpisowego w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
 2. Brak potwierdzenia woli i niewpłacenie wpisowego w ustalonym terminie jest równoznaczne
  z rezygnacją z miejsca w placówce.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, S. Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające - do wyczerpania miejsc.
 4. Dzieci uczęszczające do przedszkola nie podlegają rekrutacji na kolejny rok szkolny.

 

 

Rodzice tych dzieci deklarują kontynuację wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie min. 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji na druku udostępnionym przez przedszkole.

lukow.przedszkole@gmail.com

tel. 608 658 888 lub 25  798 23 53

Created by Alicja Pachuta with WebWave CMS

Jan Paweł II - Patron naszego przedszkola:

 

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i się umacnia. Przychodząc na świat, przynoszą ze sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia. We wszystkim od nas uzależnione, zwłaszcza na wczesnych etapach życia, są naturalnym wezwaniem do solidarności. Nieprzypadkowo Jezus wezwał uczniów aby mieli dziecięce serca (por. Mk 10, 13-16).  Każde dziecko przychodzące na świat jest "epitafią" Boga, jest darem życia, nadziei i miości.